ສິນຄ້າສຳລັບທ່ານ (Nut)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam