ສິນຄ້າສຳລັບທ່ານ (ແຫວນ AS1252)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam