ສິນຄ້າສຳລັບທ່ານ (ສ້າງ ເຄື່ອງອັດຮີດ (Extruder) ທີ່ຊົມໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຢາງ)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam