ສິນຄ້າສຳລັບທ່ານ (ສະກູ AS1252)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam