ສິນຄ້າສຳລັບທ່ານ (ທາວເວີເຄຣນ Potain ລຸ້ນ Topkit MD 238-12)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam