ສິນຄ້າສຳລັບທ່ານ (ທາວເວີເຄຣນ Potain ລຸ້ນ SP 235)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam