ສິນຄ້າສຳລັບທ່ານ (ທາວເວີເຄຣນ Potain ລຸ້ນ SP 185 A-10)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam