ສິນຄ້າສຳລັບທ່ານ (ທາວເວີເຄຣນ Potain ລຸ້ນ SP 175)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam