ສິນຄ້າສຳລັບທ່ານ (ທາວເວີເຄຣນ Potain ລຸ້ນ 85 B)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam